Author Archives: dojcsakdalma

Dolgozat pótlása és beszámoló

Azok a hallgatók, akik hiányzó dolgozatot kívánnak pótolni, megtehetik ezt május 16-án kedden 17:30-tól a B/II. gyakorlóban. Kérem, amennyiben dolgozatot szeretne pótolni, ezt jelezze nekem emailen.

Azok a hallgatók, akik nem érnek el legalább 30 pontot a három dolgozatból összesen, a következő két idpontban beszámolózhatnak:

 • május 16. kedd 18:00 Alkotmányjogi Tanszék
 • május 19. péntek 16:00 Alkotmányjogi Tanszék

A beszámoló során a hallgató három kérdést húz, egyet-egyet a félév három témájából. A megfelelt érdemjegy eléréséhez a hallgatónak a három kérdésből legalább kettőt meg kell válaszolnia. A beszámolóra kijelölt tananyag megegyezik a szemináriumi feladatgyűjtemény három fejezete elején, keretes részben található tananyaggal.

Javítás

Azok a hallgatók, akik javítani a szeretnének, a követekzőfeladatot készítsék el.

Írjanak egy vizsgajogesetet tényállással, irányító kérdésekkel és megoldókulccsal. A kész dokumentumot május 17. szerda éjfélig töltsék fel a házi feladat feltöltése menüpontban. A javító feladattal plusz 10 pont szerezhető.

HATODIK SZEMINÁRIUM

A hatodik szeminárium dolgozattal indul, erre a következő jogforrásokból készüljenek:

 • az előadáson elhangzottak (iránymutatásul lásd a honlapon közzétett előadásvázlatot)
 • Magyarország Alaptörvényének D) cikke, G) cikke, XIV. cikke, XXIX. cikke;
 • a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 1-6. §, 8-9. §;
 • a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. §, 11-21. §, 50. §, 53-54. §, 148. § (1), (3)-(6) bekezdés, 1. sz. melléklet;
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény § (1) bekezdés a)-c) pont;
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény § (3) bekezdés, 2. § a), b) és f) pont, 32. § (1), (3)-(4) bekezdés, 51. §;
 • a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény § a)-e) pont, 6. §, 10. § (1)-(3) bekezdés, 12. §, 17. §, 19. §, 45. § (1)-(4) bekezdés;
 • az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló évi III. törvény 3-5. cikk;
 • az elméleti részek tekintetében a Tankönyv1 – 8.4. (FIGYELEM! A vonatkozó tankönyvi fejezetek nem a hatályos joganyagra épülnek.)

Házi feladat a hatodik szemináriumra a feladatgyűjtemény közvetlen demokrácia című fejezetéből:

I.7, I.8,  II.1, II.5

Az órára hozzák magukkal az Alaptörvény és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény szövegét.

Ötödik óra

Az ötödik órán befejezzük az MTE és Index Magyarország elleni ügyének elemzését. A magyar nyelvű ítéletet letölthetik ITT, kérem azt hozzák magukkal az órára.

ÖTÖDIK SZEMINÁRIUM

Házi feladat az ötödik szemináriumra az Állampolgárság című feladatgyűjteményből:

I.5, II. 6, II. 7.

Az órára hozzák magukkal a szemináriumi feladatgyűjteményt, illetve az Alaptörvény és a magyar állampolgárságról szóló 1993. LV. törvény szövegét.

HATODIK ÓRA

Az ITT letölthető feladatlapon egy jogalkalmazó szerv határozatának kivonatát látja. A kivonat tartalmazza a határozat alapjául szolgáló tényeket (tényállás) és a jogalkalmazó szerv döntését (minősítés), de nem tartalmazza az indokolás lényegi részét, vagyis azt, hogy a jogalkalmazó szerv mely jogszabályok alapján, milyen érveléssel jutott az adott döntésre (alkalmazás).

Pótolja a hiányzó részt: indokolja meg, hogy mely jogszabályi rendelkezések és azok hogyan vezetnek az adott döntésre. Igyekezzen minden, jogilag releváns tényállási elemet összevetni a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.

Negyedik óra

A negyedik órára kérem olvassák el a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete és Index.hu Zrt. v. Hungary ügyet. Az ítélet szövegét itt találják: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160314

Kérem Önöket, hogy páros munkával dolgozzák fel az ítélet egyes részeit és készüljenek fel arra, hogy a saját részüket bemutassák a szemináriumon a csoport többi tagjának.

Az ítélet egyes részeit ebbe a téblázatban találják, kérem, hogy jelöljék, melyiket vállalják:

https://docs.google.com/document/d/1a-tgp38wzQVrkzMkSRujaFx1zfG9dOPcGOoO_8kE3m0/edit?usp=sharing

első beadandó házi feladat

Az alábbi jogeset megoldását .doc vagy .docx formátumban, legfeljebb három oldal terjedelemben készítsék el. A megoldásokat az egyes kérdések alapján strukturálják, de már ne táblázatban, hanem folyószövegként fogalmazzák meg. A válaszok megalkotása során legyenek figyelemmel a pontértékre: minél több pontot ér egy kérdés, annál több válaszelemnek kell szerepelnie a megoldásban.

A megoldásokat április 2. dél (12:00) óráig készítsék el és töltsék fel a Házi feladatok feltöltése menüpontban.

Tömörkény települését 2028 tavaszán nemcsak a rekkenő hőség, de pusztító erdőtüzek is sújtják. A katasztrofális helyzetből adódó károkat a környező városok polgárai adományok küldésével próbálják enyhíteni. Az adományok igazságos elosztása sürgősen kezelendő problémákat vet fel, ezért a városvezetés – figyelemmel arra, hogy e kérdésben nincs eligazító országos szabályozás – rendeletben határozza meg a katasztrófahelyzetben érkező adományok elosztásának helyi szabályait. A 8/2028. (VII. 10.) sz. önkormányzati rendelet már a kihirdetés napján, 14 órakor hatályba is lép. A példa nyomán az erdőtűzzel érintett környékbeli településeken is hasonló tartalmú rendeletek születnek. Az egységes szabályozás érdekében Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) főigazgatója augusztus 1-jén kötelező útmutatót bocsát ki az érintett önkormányzatok számára, amelyben rögzíti az adományelosztásról szóló helyi szabályozás során követendő szempontokat. Mivel az útmutató nem éri el a célját, az OKF-et irányító belügyminiszter szeptember 1-jén rendeletet ad ki az adományelosztás általános szabályairól.

 1. Érvényes-e a 8/2028. (VII. 10.) sz. rendelet? (5 pont)
 2. Törvényesen járt-e el az önkormányzat a rendelet hatálybaléptetése során? (4 pont)
 3. Alkotmányossági szempontból minősítse az OKF főigazgatójának eljárását! (6 pont)
 4. Alkotmányossági szempontból minősítse a miniszter jogalkotási eljárását! (4 pont)

+1 formai pont

ÖTÖDIK ÓRA

Az ITT letölthető feladatlapon egy jogalkalmazó szerv határozatának kivonatát látja. A kivonat tartalmazza a határozat alapjául szolgáló tényeket (tényállás) és a jogalkalmazó szerv döntését (minősítés), de nem tartalmazza az indokolás lényegi részét, vagyis azt, hogy a jogalkalmazó szerv mely jogszabályok alapján, milyen érveléssel jutott az adott döntésre (alkalmazás).

Pótolja a hiányzó részt: indokolja meg, hogy mely jogszabályi rendelkezések és azok hogyan vezetnek az adott döntésre. Igyekezzen minden, jogilag releváns tényállási elemet összevetni a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel.