Category Archives: Uncategorized

Javítás

Azok a hallgatók, akik javítani a szeretnének, a követekzőfeladatot készítsék el.

Írjanak egy vizsgajogesetet tényállással, irányító kérdésekkel és megoldókulccsal. A kész dokumentumot május 17. szerda éjfélig töltsék fel a házi feladat feltöltése menüpontban. A javító feladattal plusz 10 pont szerezhető.

ÖTÖDIK SZEMINÁRIUM

Házi feladat az ötödik szemináriumra az Állampolgárság című feladatgyűjteményből:

I.5, II. 6, II. 7.

Az órára hozzák magukkal a szemináriumi feladatgyűjteményt, illetve az Alaptörvény és a magyar állampolgárságról szóló 1993. LV. törvény szövegét.

első beadandó házi feladat

Az alábbi jogeset megoldását .doc vagy .docx formátumban, legfeljebb három oldal terjedelemben készítsék el. A megoldásokat az egyes kérdések alapján strukturálják, de már ne táblázatban, hanem folyószövegként fogalmazzák meg. A válaszok megalkotása során legyenek figyelemmel a pontértékre: minél több pontot ér egy kérdés, annál több válaszelemnek kell szerepelnie a megoldásban.

A megoldásokat április 2. dél (12:00) óráig készítsék el és töltsék fel a Házi feladatok feltöltése menüpontban.

Tömörkény települését 2028 tavaszán nemcsak a rekkenő hőség, de pusztító erdőtüzek is sújtják. A katasztrofális helyzetből adódó károkat a környező városok polgárai adományok küldésével próbálják enyhíteni. Az adományok igazságos elosztása sürgősen kezelendő problémákat vet fel, ezért a városvezetés – figyelemmel arra, hogy e kérdésben nincs eligazító országos szabályozás – rendeletben határozza meg a katasztrófahelyzetben érkező adományok elosztásának helyi szabályait. A 8/2028. (VII. 10.) sz. önkormányzati rendelet már a kihirdetés napján, 14 órakor hatályba is lép. A példa nyomán az erdőtűzzel érintett környékbeli településeken is hasonló tartalmú rendeletek születnek. Az egységes szabályozás érdekében Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) főigazgatója augusztus 1-jén kötelező útmutatót bocsát ki az érintett önkormányzatok számára, amelyben rögzíti az adományelosztásról szóló helyi szabályozás során követendő szempontokat. Mivel az útmutató nem éri el a célját, az OKF-et irányító belügyminiszter szeptember 1-jén rendeletet ad ki az adományelosztás általános szabályairól.

  1. Érvényes-e a 8/2028. (VII. 10.) sz. rendelet? (5 pont)
  2. Törvényesen járt-e el az önkormányzat a rendelet hatálybaléptetése során? (4 pont)
  3. Alkotmányossági szempontból minősítse az OKF főigazgatójának eljárását! (6 pont)
  4. Alkotmányossági szempontból minősítse a miniszter jogalkotási eljárását! (4 pont)

+1 formai pont

Második óra

A második órára a következő fogalmak közül választhatnak prezentációs témát páronként:

  • VPN
  • Netsemlegesség
  • IP cím
  • Felhasználási feltételek (Terms of Services)
  • Blokkolás (elektronikus adat hozzáférhetetlenné/elérhetetlenné tétele)

A választásukat ebben a dokumentumban jelezzék.

A második órára olvassák el kérem az innen letölthető szöveget.

Az órán vetített prezentáció, benne a forrásokkal itt érhető el.

Beszámoló

Azok a hallgatók, akik a dolgozatokon nem értek el összesen legalább 26 pontot, május 16-án 12 órától számolhatnak be az Alkotmányjogi Tanszéken. A beszámolóra a félév teljes anyagából készüljenek.

Ötödik házi feladat

A hatodik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

– a közvetlen demokrácia című előadáson elhangzottak

– a tankönyv 6.1 és 6.2 fejezete (FIGYELEM! A vonatkozó tankönyvi fejezetek nem a hatályos joganyagra épülnek.)

– Alaptörvény B) cikk (3) és (4) bekezdés, XXIII. cikk (7) bekezdés, 8. cikk, 31. cikk (2) bekezdés.

– A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 2013. évi CCXXXVIII. törvény 2. § (1), 3. § (1)-(2) bek., 5. §, 9. § (1), 10. § (1)-(2), 11. §, 14. §, 15. §, 20. §, 26. §, 31. §, 32-34. §, 35. § (1) bek., 36. § (2) bek., 39. § (1) bek., 40. § (1) bek., 41. § (1) bek., 53-54. §, 59-60. §, 67. § (1) bek.

– az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (Abtv.) 33. §

– a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3), (5)-(6) bekezdés

– az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU Rendelete (2011. február 16.) az európai polgári kezdeményezésről 2. cikk

Házi feladat a hatodik szemináriumi órára:

A feladatok a Közvetlen demokrácia című feladatgyűjteményben találhatók, amely letölthető az alkjog.elte.hu oldal Oktatási segédanyagok című menüpontjából.

II. 7., II. 8., III. 1., III. 7.

 

Második beadandó házi feladat

Az második beadandó házi feladat keretében a következő jogesetet kell megoldaniuk és felölteniük a házi feladatok feltöltése című menüpontban. A házi feladat feltöltésének határideje mindkét csoport számára május 5. dél.

Formai követelmények: a jogesetet Times New Roman betűtípussal, másfeles sorközzel, maximum másfél oldalnyi terjedelemben oldják meg. A megoldások .doc formátumban töltsék fel, a file neve a neptun kódjuk legyen. Ügyeljenek a megfelelő jogszabályi hivatkozásokra!

Egy, a 14-18 év közötti gyermekek körében 2020-ban végzett felmérés kimutatta, hogy a korosztályba tartozó gyermekek 29%-a fogyaszt hetente legalább egyszer élénkítő szereket tartalmazó ún. “energiaitalt”. Orvosok szerint ezek az italok az emberi szervezet természetes szükségleteinél jóval nagyobb koncentrációban tartalmaznak a gyermekek egészséges fejlődésére veszélyes taurint. Egy gyermekvédő civil szervezet szülők bevonásával a következő kérdést szeretné népszavazásra bocsáttatni: “Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt a taurin tartalmú italok 18 éven aluliak számára való forgalmazásának betiltásáról?” A Nemzeti Választási Bizottság 2020. február 10-én hitelesíti a kérdést, és megindul az aláírásgyűjtés. Időközben egy nemzetközi kutatócsoport kísérletekkel igazolja a taurin erős neurofiziológiai hatásait, amelynek hatására az Európa Tanács egyezményt fogad el a stimuláló szereket tartalmazó italok gyermekek számára való forgalmazásának tilalmáról. Az egyezményt a magyar Országgyűlés 2020. május 29-én ratifikálja. Ez idő alatt a civil szervezet több mint 205 000 népszavazást támogató aláírást gyűjtöttek össze, amelyeket 2020. május 31-én benyújtottak az NVB-nek. Az Országgyűlés 2020. június 14-én elrendelte a népszavazást. N. N. szerint azonban az Országgyűlés népszavazást elrendelő határozata jogellenes.

● Mi az NVB feladata a hozzá benyújtott aláírásokkal kapcsolatban?
● Kellő számú aláírás gyűlt-e össze a népszavazás elrendeléséhez?
● Mely szervhez fordulhat jogorvoslatért N. N?
● Milyen szempontokat mérlegel, és hogyan dönt a jogorvoslati kérelmet elbíráló szerv?

Negyedik házi feladat

Az ötödik szemináriumi órára a következő anyagokból készüljenek fel:

– az Állam és polgár című előadásokon elhangzottak

– a tankönyv 8.1 – 8.4. fejezetei (FIGYELEM! A vonatkozó tankönyvi fejezetek nem a hatályos joganyagra épülnek.)

– Állampolgárság című feladatgyűjtemény Kulcsfogalmak című részében felsoroltak

– Alaptörvény D) cikk, G) cikk, XIV. cikk, XXIX. cikk

– Az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló
Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 2002. évi III. törvény 3-5. cikkek
– a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 1. §, 3. §, 4. § (1) és (3) bekezdés, 5.
§, 8-9. §
– a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 1. § (1) bekezdés a)-c) pont
– A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény 1. § (3) bekezdés, 2. § b) és f) pont, 32. § (1), (3)-(4) bekezdés, 51. §
– A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 2. § c)-e) pont, 6. § (1) bekezdés, 10. § (1)-
(2) bekezdés, 12. § (1) bekezdés, 17. § (1), (3) bekezdés, 19. §, 45. § (1) bekezdés

Házi feladat az ötödik szemináriumi órára:

A feladatok a Állampolgárság című feladatgyűjteményben találhatók, amely letölthető az alkjog.elte.hu oldal Oktatási segédanyagok című menüpontjából.

II. 6., III. 6., III. 8.

Ezeket a feladatokat nem kell elküldeniük, de a megoldásokat a szemináriumra hozzák magukkal. Ezen kívül legyen Önöknél az Alaptörvény és a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény.

Első beadandó házi feladat

Az első beadandó házi feladat keretében a következő két jogesetet kell megoldaniuk és felölteniük a házi feladatok feltöltése című menüpontban. A házi feladtok feltöltésének határideje mindkét csoport számára április 20. dél.

Formai követelmények: a jogeseteket Times New Roman betűtípussal, másfeles sorközzel, jogesetenként maximum másfél oldalnyi terjedelemben oldják meg. A megoldások .doc formátumban töltsék fel, a file neve a neptun kódjuk legyen. Ügyeljenek a megfelelő jogszabályi hivatkozásokra!

1. Tibor 1980-ban született Tiszavasváriban magyar állampolgár szülők gyermekeként. A miskolci egyetemen kötött barátságot Hamiddal, akivel elválaszthatatlanok lettek. Hamid afgán állampolgár az afganisztáni események hatására 2002-ben lemondott afgán állampolgárságáról, és magyar állampolgár szeretett volna lenni. Hamid a kohómérnöki diploma megszerzését követően Magyarországon maradt, mert még az egyetemen megismerkedett a későbbi feleségével, a cseh állampolgárságú Martinával. Mind Hamid, mind pedig felesége féltek az állampolgársági vizsgától, ezért megkérték Tibort és húgát, Margitot, hogy tegyék le helyettük az állampolgársági vizsgát. Erre 2009-ben került sor, sikeresen le is vizsgáztak, majd Hamid és Martina honosítással magyar állampolgárságot szerzett. Hamid és Martina családja ikrekkel bővült 2012. március 8-án. 2010 októberében azonban egy átfogó hatósági ellenőrzés feltárta a “cserét”, és büntetőeljárás indult
Tibor, Margit, Hamid és Martina ellen, majd a Miskolci Városi Bíróság 2012. február 13-án valamennyijüket elmarasztalta közokirat-hamisítás bűntettében.

 Megszüntethető-e Hamid és Martina magyar állampolgársága visszaélésük következményeként?
 Megfosztható-e magyar állampolgárságától a testvérpár azon az alapon, hogy félrevezették a magyar hatóságot?
 Hogyan alakul a csecsemő ikrek állampolgársága?

2. J.M.B. magyar állampolgár, aki a Magyar Honvédség kötelékében eltöltött hosszú és sikeres évek után Szíriába költözik. Kezdetben különböző vállalkozásokba kezd, kereskedelmi tevékenységet folytat, azonban korábbi ismereteit kamatoztatva rövidesen katonai tanácsadóként alkalmazza a szír nemzetbiztonsági szolgálat. A szíriai polgárháború kitörését követően J.M.B. nehéz helyzetbe kerül, mert katonai tanácsadói munkája a felkelők előtt is ismert, akik közül néhány radikális csoport vérdíjat is kitűz a fejére. Miután Magyarország biztonsági okokból felfüggesztette damaszkuszi nagykövetségének tevékenységét, J.M.B. tanácstalan, hogy hová fordulhatna segítségért – időközben a magyar útlevelének érvényességi ideje is lejárt.

 Felkeresheti-e védelemért Franciaország damaszkuszi konzuli szolgálatát? 9
 Nemzetbiztonsági okokból megtagadhatják-e J.M.B. hazatérésének engedélyezését a magyar hatóságok?
 Nemzetbiztonsági okokból megfosztható-e J.M.B. magyar állampolgárságától?
 Kérhet-e menedékjogot J.M.B. Franciaországtól?